Kişisel Verilerin İşlenmesi

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.tofas.com.tr/KisiselVerilerinKorunmasi/Documents/Tofas_KVK_Islenmesi_Politikasi_Koc_V3.pdf adresinde yer alan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve İşlemenin Hukuki Sebebi
 
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin tarafınıza sunulması kapsamında ve aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) ile 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme şartlarına ve 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Satış kayıtlarının sistemde açılması, satışa bağlı faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İlgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması,
 • Satış sonrası destek hizmetleri,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Finansal işlemlerin takibi,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,
 • İletişim onayınız kapsamında tercih edilen iletişim kanalı üzerinden paylaşılan iletişim bilgilerine reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar dahilinde; meşru menfaatlerimiz kapsamında denetim çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Koç Holding A.Ş. ve topluluk şirketlerine, meşru menfaatlerimiz kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili mali danışmanlarımızla ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanıza dayalı olarak iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet alınan taraflara 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin detaylı bilgilere Politika üzerinden ulaşabilirsiniz.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında Şirketimiz tarafından elektronik ortamda çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Satış kayıtlarının sistemde açılması, satışa bağlı faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İlgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması,
 • Satış sonrası destek hizmetleri

 
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Finansal işlemlerin takibi,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

 
Açık rızanızın varlığı halinde ise,

 • Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,
 • İletişim onayınız kapsamında tercih edilen iletişim kanalı üzerinden paylaşılan iletişim bilgilerine reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu doğrultuda verilerinizin hizmet alınan taraflara aktarılması.

 
e) İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları  

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 
Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.tofas.com.tr/KisiselVerilerinKorunmasi/Pages/default.aspx adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.